Thoả ước lao động tập thể của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương

By

Thoả ước lao động tập thể của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Công văn số 1866/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 03/7/2015:

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động.   Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2015, tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương, chúng tôi gồm:

I – ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Bà Phạm Thị Mai Hương – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương.

II- ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bà Đinh Thị Oanh – Chủ tịch Công đoàn Công ty

Đã cùng nhau thoả thuận, ký thoả ước lao động tập thể gồm những điều khoản sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1: Nguyên tắc xây dựng thoả ước lao động

1- Bản thoả ước lao động tập thể (gọi tắt là thoả ước tập thể) quy định quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên (giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động) về các điều kiện lao động, đảm bảo chế độ cho người lao động trong quan hệ lao động và quá trình hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương.

2- Thoả ước lao động được thoả thuận và ký kết trên nguyên tắc tự nguyện, công khai và bình đẳng, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương theo quy định của Bộ Luật Lao động và pháp luật hiện hành khác.

3- Những nội dung chưa quy định trong thoả ước lao động này sẽ được giải quyết theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4- Người sử dụng lao động ở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Dương là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, trực tiếp thương lượng và ký thoả ước lao động tập thể.

Đại diện tập thể người lao động tham gia thương lượng và ký thoả ước lao động là Ban chấp hành công đoàn Công ty, người trực tiếp ký kết là Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Điều 2: Đối tượng thi hành.

Người sử dụng lao động, đại diện tập thể người lao động và tất cả người lao động làm việc tại Công ty có trách nhiệm thực hiện nghiêm các nội dung trong thoả ước hai bên đã thoả thuận ký (kể cả những người trong thời gian thử việc)

Điều 3: Thời hạn thoả ước lao động tập thể.

1- Thoả ước lao động tập thể này có hiệu lực trong thời hạn ba năm, sau 6 tháng thực hiện, các bên có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động được tiến hành theo trình tự như ký kết thoả ước lao động tập thể.

2- Trong thời hạn 03 tháng trước ngày thoả ước tập thể hết hạn, hai bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết thoả ước lao động tập thể mới.

Khi thoả ước lao động tập thể hết hạn mà hai bên vẫn tiếp tục thương lượng, thì thoả ước lao động tập thể cũ vẫn tiếp tục thực hiện trong thời gian không quá 60 ngày .

Điều 4: Cam kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

1. Người sử dụng lao động cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung ghi trong thoả ước lao động tập thể, thoả thuận khác trong hợp đồng lao động và Nội quy lao động đảm bảo cho người lao động tham gia tổ chức và hoạt động công đoàn theo Luật Công đoàn và tạo điều kiện cho công đoàn đại diện tập thể lao động hoạt động có hiệu quả như: phòng làm việc, trang thiết bị làm việc…Trong thời gian làm nhiệm vụ, đại diện tập thể người lao động được hưởng các quyền lợi như người lao động trong đơn vị. Khi kinh phí của công đoàn không đủ bù đắp theo quy định, Công đoàn sẽ được Công ty hỗ trợ một phần kinh phí để đảm bảo duy trì hoạt động.

2- Công đoàn có trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ và vận động người lao động thực hiện nghiêm túc thoả ước lao động, nội quy lao động và các quy định của nhà nước về lao động.

3- Người lao động cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quyền lợi và nghĩa vụ ghi trong thoả ước lao động tập thể, các thoả thuận khác trong hợp đồng lao động và Nội quy lao động theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động.

4- Hằng năm vào đầu năm, Lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn  Công ty phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động để triển khai công tác năm và ký giao ước thi đua giữa các phòng ban, cá nhân người lao động theo quy định chung.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

MỤC I – VIỆC LÀM VÀ ĐẢM BẢO VIỆC LÀM

Điều 5: Người sử dụng lao động cam kết tìm mọi biện pháp mở rộng thị trường kinh doanh của Công ty, đảm bảo cho người lao động trong đơn vị có đủ việc làm, thu nhập theo quy định của Bộ luật Lao động, sử dụng và phân công lao động phù hợp với năng lực, sức khoẻ và giới tính của từng người lao động, đảm bảo hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển có hiệu quả.

Điều 6: Việc triển khai thực hiện hợp đồng lao động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với 100% người lao động làm việc tại Công ty theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn cụ thể như sau:

1- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn:  là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

2- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồngtrong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

3- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Người lao động khi làm việc tại Công ty thì phải thực hiện thời gian thử việc theo quy đinh theo điều 27 của Bộ luật lao động cụ thể: 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên, 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. Hết thời hạn thử việc, Công ty tổ chức họp kiểm điểm kết quả trong thời gian thử việc, đại diện các Phòng (Trạm) có bản nhận xét, đánh giá chất lượng người lao động về khả năng hoàn thành công việc đươc giao, để người sử dụng lao động xem xét việc có hay không ký hợp đồng lao động. Sau khi hết thời gian thử việc, khi việc làm thử đạt yêu cầu, Công ty sẽ ký hợp đồng với người lao động.

Đối với lao động trong thời gian thử việc làm công tác thu phát vémà có hành vi dùng tiền của cá nhân để làm tăng doanh số xổ số các loại, nhằm mục đích để hoàn thành mức khoán do Công ty giao theo hợp đồng thử việc, Công ty phát hiện được thì coi như không đạt yêu cầu thử việc.

Điều 7: Định kỳ hàng năm, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty có kế hoạch cho người lao động đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về áp dụng công nghệ, giải pháp hữu ích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty (khi có chủ trương).

1- Người lao động được Công ty cử đi học được hưởng các chế độ như sau:

a) Người lao động được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được Công ty: Bố trí thời gian, chi tiền nộp học phí (số tiền theo biên lai thu học phí của trường người lao động tham gia học tập) và được hưởng tiền lương theo hợp đồng lao động đã ký với Công ty. Không được hưởng lương kinh doanh và tiền ăn ca. Người được cử đi học phải có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi học tập và kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên.

b) Người lao động được cơ quan cấp trên cử đi học nâng cao trình độ về lý luận chính trị sẽ được Công ty cho hưởng mọi chế độ như người đang làm việc tại Công ty.

2. Khi người lao động xin đi học tập trung dài hạn hoặc tại chức phải làm đơn xin đi học, được sự nhất trí của lãnh đạo phòng trong việc phân công sắp xếp công việc và phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Công ty (bằng hợp đồng đào tạo), Công ty sẽ tạo điều kiện về thời gian, trong quá trình học tập người lao động sẽ không được hưởng bất cứ một khoản tiền nào của Công ty.Người xin đi học thỏa thuận đóng góp đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệptheo quy định hiện hành của Nhà nước trong thời gian đi học.Việc sắp xếp vị trí công tác, chuyển chức danh chuyên môn, điều chỉnh chế độ lương cho người lao động sau khi học xong do người sử dụng lao động quyết định trên cơ sở năng lực, sở trường, khả năng phát triển của người lao động theo nhu cầu công việc của Công ty. Nếu không thống nhất, người lao động sẽ làm việc theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng đào tạo.

3- Xử lý người lao động vi phạm quy định đào tạo:

Người lao động được Công ty cử đi học mà tự ý bỏ học hoặc đã học xong nhưng không về công tác tại Công ty theo thỏa thuận thì phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo do cơ quan đã bỏ ra và thời gian (theo thoả thuận đã cam kết với Công ty trong hợp đồng đào tạo và quy định của pháp luật) và sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy lao động.

MỤC II –  TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP

Điều 8:

1- Thang lương, bảng lương và các khoản phụ cấp của Công ty được thực hiện theo quy định của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013, Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng trong các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

2- Mức lương của người lao động được xây dựng theo quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và đóng góp nhiều cho Công ty đảm bảo trả lương thỏa đáng. Không hạn chế mức tối đa đối với người có đóng góp nhiều để tăng kết quả kinh doanh của Công ty đảm bảo không trái với quy định của pháp luật. Tùy điều kiện làm việc, kỹ năng làm việc, khả năng đóng góp … công ty sẽ xếp ở mức lương phù hợp.

3- Hàng năm, vào đầu năm Công ty tiến hành xây dựng kế hoạch tiền lương và khi có kết quả kinh doanh sẽ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt, làm cơ sở để phân phối thu nhập cho người lao động.

MỤC III – BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 9:

1-Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trong Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Mức tiền lương làm căn cứ để hàng tháng trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định, đảm bảo không trái với quy định của pháp luật.

2- Người lao động ốm đau sẽ được Công ty tạo điều kiện để đi khám và điều trị bệnh tại bệnh viện nơi Công ty đã đăng ký bảo hiểm y tế.

3- Trường hợp người lao động mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, thì tuỳ từng trường hợp cụ thể và điều kiện kinh doanh của Công ty, người sử dụng lao động có thể xem xét trợ cấp khó khăn với mức tối đa không quá 2 triệu đồng một người sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn Công ty, đồng thời lưu vào hồ sơ, coi đó là tài liệu theo dõi tình hình sức khoẻ của người lao động trong thời gian làm việc tại Công ty.

MỤC IV – MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10: Hàng năm, tuỳ theo điều kiện kinh doanh của Công ty, người lao động có thể được cấp tiền để may trang phục hoặc may đồng phục với số tiền tối đa không quá quy định của Nhà nước.

Điều 11:

1- Khi có nhu cầu tuyển lao động vào làm việc tại Công ty, trước hết ưu tiên con của người lao động đã có thâm niên công tác tại Công ty từ 08 năm trở lên có  bằng cấp, chứng chỉ đào tạo, ngành nghề đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển. Trong trường hợp cụ thể thì quy định thêm điều kiện về giới tính và độ tuổi lao động.

2- Người được vào làm việc tại công ty phải qua đào tạo từ trung cấp trở lên, được cấp bằng theo chuyên ngành kinh tế và phải đạt kết quả thi theo quy định (Bằng học phải đạt từ loại trung bình khá trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ và năng lực công tác và không mắc các tệ nạn xã hội). Đối với một số công việc phổ thông, có thể tuyển người lao động có trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên

3- Người lao động được tiếp nhận chuyển công tác từ các đơn vị khác về, tuỳ vị trí công tác để thoả thuận việc xếp chức danh chuyên môn và chế độ tiền lương phù hợp với năng lực, trình độ và hiệu quả công tác.

4- Các trường hợp khác, người sử dụng lao động ra quyết định tiếp nhận.

Điều 12:  Ngoài công việc chuyên môn, người lao động có trách nhiệm tham gia các hoạt động như: Công tác Đảng, công tác Công đoàn, tham gia lực lượng Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, Nữ công và các phong trào văn hoá văn nghệ do cơ quan tổ chức.

Điều 13: Để kịp thời động viên người lao động cố gắng khắc phục khó khăn tích cực tham gia các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hàng năm căn cứ vào điều kiện, kết quả kinh doanh, Công ty chi hỗ  trợ hoặc phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát và học tập kinh nghiệm trong nước hoặc nước ngoài.

Điều 14: Hàng năm Công ty sẽ có báo cáo tổng kết về tình hình hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty tại Hội nghị người lao động, đồng thời xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ, hoạt động kinh doanh năm sau.

Điều 15: Người lao động làm việc tại Công ty có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc Luật Hôn nhân và gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, trường hợp vi phạm chế độ một vợ, một chồng đã được giáo dục, nhắc nhở vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc báo cáo cơ quan pháp luật xử lý về hình sự.

Người lao động cố tình vi phạm các quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy lao động của Công ty.

Điều 16: Người lao động và người sử dụng lao động phải thực hiện nghiêm túc các quy chế do Công ty đề ra đảm bảo không trái quy định của pháp luật

Điều 17: Để phòng ngừa các hành vi tham nhũng lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản của nhà nước (do Công ty quản lý) góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững về mọi mặt, hàng năm người sử dụng lao động  thực hiện việc sắp xếp, bổ nhiệm vị trí công tác phù hợp với năng lực, khả năng và phẩm chất đạo đức, lối sống của từng người để phát huy trí tuệ, tính năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết với công việc đảm bảo không trái với pháp luật lao động.

Đối với các trường hợp được Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ xem xét miễn nhiệm khi có 1 trong các trường hợp sau:

– Từ 2 năm trở lên không hoàn thành nhiệm vụ.

– Năng lực yếu.

– Uy tín thấp chỉ đạt 50% phiếu khi bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm.

Điều 18: Khi người lao động 4lần trong một năm không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành kế hoạch giao khoán (do nguyên nhân chủ quan), Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động. Trong điều kiện cụ thể, Công ty sẽ thỏa thuận ký hợp đồng lao động với người lao động làm công việc khác, hưởng lương theo quy định của Công ty.

MỤC V – KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

Điều 19: Người lao động có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình cuối năm được xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định của Công ty.

Điều 20: Người lao động nếu vi phạm Nội quy lao động và các quy định của Công ty đề ra thì sẽ bị xử lý theo Bộ luật Lao động và Nội quy lao động của Công ty.

Điều 21: Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Lao động, quy định của pháp luật hướng dẫn có liên quan đến hoạt động của Công ty, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và quy định của Công ty nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật. Khi xử lý kỷ luật người lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi với đại diện tập thể người lao động và thành lập Hội đồng xét kỷ luật của Công ty trước khi ban hành quyết định theo quy định của pháp luật lao động.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Người sử dụng lao động và người lao động cùng cam kết thực hiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã thoả thuận trong thoả ước lao động tập thể này.

Ngoài các quy định tại thoả  ước lao động tập thể, người lao động trong Công ty và người sử dụng lao động phải chấp hành các quy định khác của pháp luật Việt Nam và Nội quy lao động, Quy chế, Quy định, Quy trình của Công ty. Khi chế độ, chính sách thay đổi, sẽ thực hiện theo quy định mới.

Thoả ước lao động tập thể được thông qua tại: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương, địa chỉ số 45 Trần Hưng Đạo – Thành phố Hải Dương. Điện thoại: 03203.856.031.

Thoả ước lao động tập thể được lập thành 04 bản:

– 01 bản gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội tỉnh Hải Dương.

– 01 bản gửi Công đoàn cấp trên.

– 01 bản gửi người sử dụng lao động.

– 01 bản gửi BCH công đoàn cơ sở/.                                           

ĐẠI ĐIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 (đã ký) 

Đinh Thị Oanh

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Thị Mai Hương