Kết quả xổ số bóc vui Xuân Kỷ Hợi phát hành ngày 28/1/2019

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 16 tháng 01 năm 2019

Số lượng phát hành 49.966 vé. Ký hiệu L 59 (00 – 04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 Đồng

07192

Gi¶I khuyÕn khÝch (cã sè hµng chôc vµ hµng ®¬n vÞ trïng víi 02 sè cuèi cña gi¶i ®Æc biÖt) mỗi giải 6.000đ: 92

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh  đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu L52 vào ngày 19/3/2019. Thanh toán dứt điểm ngày 29/3/2019./.