Kế hoạch số 01-KH/ĐBXSKT ngày 22/01/2015 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Dương

By

Thực hiện kế hoạch số 171/KH ĐU ngày 12/1/2015 của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác an ninh trật tự và an toàn giao thông năm 2015. Đảng bộ công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Góp phần đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn tỉnh, tạo hiệu quả thiết thực trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại đơn vị và địa bàn dân cư.

– Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa công ty xổ số với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an ninh trật tự, an toàn giao thông.

– Tiếp tục thực hiện giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật pháp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động , tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an ninh, an toàn giao thông trong Công ty, từ đó làm cơ sở để đạt hiệu quả thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật, an toàn giao thông đơn vị, trong Đảng bộ Khối, trong tỉnh.

2. Yêu cầu: 

– Tập trung, đổi mới các hình thức tuyên truyền để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục an ninh trật tự, an toàn giao thông; giáo dục có hiệu quả, không phô trương hình thức và trên tinh thần tiết kiệm.

–  Đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác an toàn giao thông.

– Coi việc thực hiện công tác an ninh trật tự là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục và toàn diện của các cấp ủy đảng và tổ chức đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp đối với công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống các loại tội phạm, nhất là Chỉ thị số 48 – CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 09 – CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI), đặc biệt là Nghị quyết về “Chiến lược bảo vê Tổ quốc trong tình hình mới” làm cho các tổ chức các đoàn thể trong đơn vị, cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới; xác định rõ bổn phận, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đối với công tác này.

2. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình; kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi tuyên truyền trái đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền bá văn hoá phẩm độc hại, kích động gây chia rẽ, phá hoại nội bộ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Tăng cường công tác bảo vệ chính tri nội bộ, an ninh chính trị, an ninh tư tưởng văn hoá, an ninh kinh tế,an ninh thông tin, an ninh xã hội,... Tập trung chi đạo công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng vân động chính trị, tổ chức đối thoại giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong cơ quan, doanh nghiệp.

3. Chỉ đạo các chi bộ đảng  trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh“,Quyết định số 1391/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 108-KH/ĐU ngày 19/8/2013 về thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy, nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng và chữa cháy.

4. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi đứng chân thực hiện hiệu quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đội tự vệ, lực lượng bảo vệ trong đơn vị tạo sự ồn định vững chắc về an ninh trật tự từ cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Văn phòng Đảng ủy, phối hợp với các phòng ban trong đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nội dung về an ninh trật tự, an toàn giao thông; cung cấp các tài liệu (nếu có) để phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị..

2. Cán bộ phụ trách công tác tuyên giáocủa đơn vị có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời triển khai các chỉ thi, nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong cán bộ đảng viên tại đơn vi.

  1. Các tổ chức chính trị xã hội như BCH Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội cựu chiến binh, Tiểu đội dân quân tự vệ trong đơn vị có trách nhiệm tham gia công tác an ninh trật tự, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành tốt các nhiệm vụ về an ninh trật tự, an toàn giao thông.
  2. Căn cứ vào kế hoạch trên các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông; chủ động phối hợp với cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng trên địa bàn để triển khai, thực hiện hiệu quả công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và báo cáo Đảng ủy công ty (qua Văn phòng Đảng ủy) về kết quả thực hiện 6 tháng, cuối năm và thường xuyên thông tin, báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện./.