Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

By

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/ĐU ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, ngày 21 tháng 8 năm 2014, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến toàn thể lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lê Văn Bằng – Báo cáo viên cấp tỉnh, Phó bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nghe phân tích, đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới; quán triệt một số vấn đề về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI)…