BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HẢI DƯƠNG

By

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hải Dương, được lập ngày 20/01/2014 từ trang 06 đến trang 22 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết trình báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

DSC_4090 DSC_4091 DSC_4092 DSC_4093 DSC_4094 DSC_4095 DSC_4096 DSC_4097 DSC_4098